Pravila poslovanja

Splošni pogoji in navodila za uporabo aplikacije Teta Boni

 1. Predmet

Aplikacija Teta Boni (v nadaljevanju: aplikacija) uporabnikom omogoča izvedeti podatke o podjetjih v Sloveniji. Aplikacija se zna o podjetjih, njihovih naslovih, davčnih številkah in ostalih podatkih pogovarjati z uporabnikom v človeku razumljivem jeziku.

Aplikacija je na voljo kot spletna in mobilna aplikacija. V primeru mobilne aplikacije si Uporabnik aplikacijo namesti na svoj telefon preko mobilnih tržnic, na katerih je aplikacija objavljena in sicer na način in pod pogoji, ki jih določa ponudnik izbrane mobilne tržnice.

 1. Splošni pogoji in navodila za uporabo aplikacije Teta Boni

Splošni pogoji in navodila za uporabo aplikacije Teta Boni (v nadaljevanju: Splošni pogoji) določajo pogoje za uporabo aplikacije. Splošni pogoji so objavljeni na www.tetaboni.com

 1. Ponudnik

Ponudnik aplikacije je Aleš Lipičnik s.p. – INFORMATIKA, skrajšani naziv INFORMATIKA.net s.p., Kersnikova 1, 1241 Kamnik (v nadaljevanju: Ponudnik). Ponudnik ima sklenjene pogodbe s svojimi parterji, ki opravljajo storitve za nemoteno delovanje aplikacije. Tako storitve tehnične podpore opravlja AMEBIS d.o.o., Kamnik, bazo podatkov za delovanje aplikacije Teta Boni pa zagotavlja COFACE Slovenija d.o.o., Ljubljana.

 1. Uporabnik

Uporabnik je vsaka oseba, ki uporablja aplikacijo Teta Boni, pa naj gre za uporabo prek ene od spletnih strani, na katerih je dosegljiva ali prek mobilnih aplikacij, ki si jih naloži na svoj mobilni telefon ali tablico.

 1. Cena

Aplikacija Teta Boni je na spletu in v obliki mobilne aplikacije vsem uporabnikom na voljo brezplačno. Uporabnik lahko brezplačno dostopa do vseh podjetij, njihovih naslovov, kontaktnih podatkov, matičnih in davčnih številk in ostalih podatkih, ki direktno ne zadevajo poslovanje podjetja. Ponudnik si pridržuje pravico, da količino podatkov, ki so na voljo v brezplačnem načinu delovanja spreminja brez vnaprejšnjega opozorila. V kolikor uporabnik želi dostopati do celotnega nabora podatkov kot so bonitete podjetij in ažuriranih podatkov o spremenjenih tveganjih pri poslovanju s podjetjem (monitoring), ocenami tveganja, bilancami, povezanimi osebami, ipd … mora naročnik skleniti pogodbo o uporabi »polnega dostopa« do aplikacije in jo plačati po vsakokratnem veljavnem ceniku, ki je objavljen na spletni strani www.tetaboni.com .

 1. Zasebnost in varstvo osebnih podatkov uporabnika

V okviru delovanja aplikacije Ponudnik ne pridobiva, zbira, hrani ali kako drugače obdeluje osebnih podatkov Uporabnikov. Če bi Uporabnik, ne glede na določbo prejšnjega odstavka, Ponudniku v okviru namestitve oz. uporabe Mobilne aplikacije posredoval kakršne koli svoje osebne podatke oz. bi Ponudnik osebne podatke sam pridobil, se Ponudnik izrecno zavezuje, da bo navedene osebne podatke hranil, uporabljal in obdeloval v skladu z veljavnimi predpisi s področja varstva osebnih podatkov. Uporabnik, ki Ponudniku posreduje osebne podatke v skladu s tem odstavkom oz. od katerega Ponudnik sam pridobi osebne podatke, soglaša, da Ponudnik njegove osebne podatke obdeluje v vsebini in za časovno obdobje ter v skladu z namenom, za katerega so bili osebni podatki posredovani oz. pridobljeni, v vsakem primeru pa v skladu z veljavnimi predpisi. Teta Boni deluje v skladu z veljavno zakonodajo o piškotih. Izjavo o zasebnosti si lahko preberete tukaj.

 1. Avtorske pravice

Z namestitvijo aplikacije dobi uporabnik neprenosljivo pravico do uporabe Mobilne aplikacije izključno na svojem Pametnem telefonu, in sicer za osebno uporabo. Ponudnik na Uporabnika ne prenaša nobene avtorske pravice ali druge pravice industrijske lastnine na in v zvezi z mobilno aplikacijo (med drugim tudi pravice do uporabe blagovne znamke, logotipa, imena,…), temveč mu podeljuje zgolj neprenosljivo in neizključno pravico do uporabe aplikacije na način in v obsegu, ki sta določena v teh Splošnih pogojih.

Uporabnik zlasti ne sme

 • izdelovati kopij aplikacije;
 • namestiti aplikacije na strežnik ali drugo platformo, če to ni izrecno dovoljeno s strani Ponudnika;
 • na kakršenkoli način distribuirati aplikacije ali omogočiti dostopa do aplikacije preko omrežja, razen kadar je to s pogodbo s Ponudnikom izrecno dovoljeno;
 • dajati aplikacijo v najem, prodajati ali brezplačno dajati vpogled v rezultate delovanja aplikacije ali podeljevati podlicenc za uporabo aplikacije;
 • posredovati rezultate delovanja aplikacije drugim uporabnikom;
 • aplikacije prevesti, prilagoditi, prirediti ali kako drugače predelati.
 • Omejitve pravic, določene v tem poglavju, ne omejujejo pravic, ki uporabniku pripadajo v skladu z Zakonom o avtorski in sorodnih pravicah (Uradni list RS, št. 16/2007 – ZASP-UPB3 in 68/2008) in predpisi s področja varstva potrošnikov, v primeru, ko ima Uporabnik status potrošnika skladno z navedenimi predpisi.
 1. Omejitev in izključitev odgovornosti Ponudnika

Uporabnik je seznanjen in se strinja, da:

 • so podatki in vsebine, ki jih Uporabnik pridobi preko aplikacije, informativne narave in Ponudnik v celoti zavrača odgovornost za morebitne napačne odločitve, ki bi jih Uporabnik sprejel na osnovi podatkov pridobljenih z aplikacijo;
 • je v celoti odgovoren za vse podatke, ki jih posreduje za namestitev in uporabo aplikacije, pri čemer pod nobenim pogojem Ponudnik ni odgovoren za kakršnokoli posledico, ki bi jo Uporabnik utrpel;
 • aplikacija ni popolnoma varna in zanesljiva ter da Ponudnik ne prevzema nobene odgovornosti glede funkcionalnosti in brezhibnega delovanja aplikacije;
 • Ponudnik ne prevzema nobene obveznosti in odgovornosti za stvarne napake in kakršnekoli druge pomanjkljivosti aplikacije kakor tudi za pravne napake;
 • Ponudnik ne more zagotavljati, da aplikacija ustreza vsem zahtevam in potrebam Uporabnika;
 • se Ponudnik zavezuje, da bo po skrbel za nemoteno delovanje aplikacije po svojih najboljših močeh in obenem ne prevzema nobenih obveznosti in odgovornosti v primeru izpada omrežij, izpada električne energije, strežnikov, programskega okolja in/ali drugih tehničnih motenj, ki bi lahko motile delovanje aplikacije, ter da Ponudnik ne odgovarja za primere višje sile;
 • Uporabnik nosi vso odgovornost za ustrezno zaščito vseh podatkov na nosilcih (npr. trdi tisk, pametni telefon, tablični računalnik, idr.) ter da Ponudnik ne odgovarja za kakršnokoli škodo v primeru izgube teh podatkov ter ne odgovarja za nedelovanje aplikacije;
 • Ponudnik v nobenem primeru ne prevzema odškodninske odgovornosti za delovanje, napačno delovanje, nedelovanje aplikacije v tehnološkem ali vsebinskem pomenu.
 • Aleš Lipičnik s.p. v zvezi s podatki, ki jih posreduje aplikacija ne sprejemata odgovornosti za vsebino in direktnimi ali indirektnimi posledicami, ki jih povzroči uporaba podatkov. Podatke za delovanje aplikacije zagotavlja COFACE Slovenija d.o.o.
 • COFACE Slovenija, ki nastopa kot dobavitelj podatkov zagotavlja podatke o poslovanju in bonitetah podjetij pod pogoji:
  “Posredovane informacije in podatki so v skladu s splošnimi pogoji poslovanja oziroma pogodbenimi določili. Uporaba podatkov je dovoljena samo naročniku, ki jih je zavezan ohraniti kot poslovno skrivnost. Nobene izmed informacij v tem dokumentu ni dovoljeno razkrivati ali posredovati tretjim osebam, ali jih uporabiti v sodnih postopkih. Uporabi se jih lahko samo za namen, za katerega so bili naročeni. Vir registracijskih podatkov je AJPES – Poslovni register Slovenije (PRS), vir finančnih podatkov je AJPES-podatkovna zbirka letnih poročil 2011,2012, 2013, 2014 in 2015. Drugi viri informacij in način obdelave podatkov so poslovna skrivnost izvajalca. Coface Slovenija ne jamči za točnost in popolnost informacij pridobljenih iz uradnih in drugih virov. Coface Slovenija izrecno zavrača vsako odgovornost za morebitno škodo, ki bi nastala zaradi uporabe infomacij.”
 1. Reklamacije

Ponudnik je odgovoren za reševanje reklamacij v zvezi z delovanjem aplikacije TetaBoni. Ponudnik bo reklamacije reševal v skladu s svojimi pravili, ki so Uporabnikom dostopni na www.tetaboni.com.

Kontaktni podatki Ponudnika za reševanje reklamacij so: e-posta: admin@tetaboni.com. Reklamacijska in kontaktna št: 041 640 906 v času delovnih ur vsak delavnik od 8h do 15h.

Če se posamezna reklamacija nanaša na delovanje elektronskega komunikacijskega omrežja in plačilo storitev posameznega ponudnika elektronskih komunikacijskih storitev je dolžan posredovati Uporabnik z vso potrebno dokumentacijo ustrezni službi ponudnika elektronskih komunikacijskih storitev.

Ponudniki elektronskih komunikacijskih storitev reklamacije rešujejo v skladu s svojimi splošnimi pogoji za izvajanje elektronskih komunikacijskih storitev.

Aleš Lipičnik
Kamnik, 1.5.2015